Апликација за дополнителна Динерс Клуб Класик картичка

Дополнителната Diners Club кредитна картичка е наменета за членовите од Вашето најблиско семејствo со цел да овозможи уживање на истите привилегии што ги има и основниот член. Со дополнителната кредитна картичка, направените трошоци се засметуваат на сметката на основниот член, а направените трошоци со дополнителната картичка кои се навремено платени се акумулираат наградни поени од програмата со подароци на Diners Club.

Овластувањето/согласноста за издавање на Diners Club дополнителна картичка ја дава:

Име и презиме на основен член:
Број на картичка:


Со давање на оваа согласност, ја прифаќам одговорноста за сите трошоци и долгови што ќе настанат со користење на сите дополнителни картички издадени врз основа на моето овластување.
  
Основни податоци на дополнителен член
Име и Презиме:
Контакт - мобилен телефон

Внесете ги податоците од фотографијата; Captcha image

Refresh

* Бидејќи електронските комуникациите не го гарантираат интегритетот на испратените податоци, Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје нема да носи никаква одговорност за евентуални злоупотреби, грешки или пропусти во содржинатана пораката и нејзините прилози коишто можат да влијаат на нивната комплетност, точност, и како и на нивното навремено и целосно доставување, а кои настануваат како резултат на комуникацијата по електронски пат. Користењето на туѓи лични податоци е казниво по закон.