Основни податоци на клиентот
Име и Презиме*:
Улица и број*:
(според лична карта)

Место*:
Пошт. брoj*:
Документ за идентификација*: Лична карта Пасош
Број на документ за лична идентификација:
Важност на документ за лична идентификација:
Email адреса*:
Контакт телефон*:
Износ на осигурителна полиса:
  
Податоци за вработување и износ на редовно месечно примање
Работна организација*:
Работна организација*:
Поштенски број*:
Место*:
Висина на плата*:
Телефон на работа*:
  
Aдреса за испраќање на сметки, опомени и други известувања* (одбележете една од дадените опции)
Email Домашна адреса Aдреса на работодавач
  
Обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг
Дали сте согласни Вашите лични податоци ( име и презиме, адреса на живеалиште и е-маил адреса)
да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Динерс Клуб?
Одбележете една од дадените опции:
Да. Не.
Субјектот на лични податоци има право со писмено барање доставено до ФД Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје, со адреса Ул. Кеј 13 Ноември 2/2 ГТЦ Скопје, или електронски на адреса info@diners.com.mk да ја отповика дадената согласност.
  
Согласност - за прибавување на извештај од Македонско Кредитно Биро АД, Скопје
Име и Презиме*:
ЕМБГ*:
Со цел за: Издавање и користење на Динерс Клуб картичка.
Давам согласност на: Динерс Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ Скопје, ул. Кеј 13 Ноември 2/2 ГТЦ, ЕМБС 4456700 да добие извештај за фактичка состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.
Видови извештаи: 1.Основен извештај
Запознат/а сум дека:
1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци.
4. МКБ ги брише податоците по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметка.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.
* Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро ("Службен весник на РМ" бр.81/08) и законот за заштита на лични податоци ("Службен весник на РМ" бр.07/05, 103/08 и 124/10).
Согласен сум, за прибавување на извештај од Македонско Кредитно биро АД, Скопје.
Внесете ги податоците од фотографијата*; Captcha image

Refresh
** Бидејќи електронските комуникациите не го гарантираат интегритетот на испратените податоци, Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје нема да носи никаква одговорност за евентуални злоупотреби, грешки или пропусти во содржинатана пораката и нејзините прилози коишто можат да влијаат на нивната комплетност, точност, и како и на нивното навремено и целосно доставување, а кои настануваат како резултат на комуникацијата по електронски пат. Користењето на туѓи лични податоци е казниво по закон.