Diners Club Macedonia Contact Form
 
  
  
 
Лични податоци на клиентот
Име и Презиме*:
Улица и број*:
(според лична карта)

Место*:
Пошт. брoj*:
Документ за идентификација*: Лична карта Пасош
Број на документ за лична идентификација:
Важност на документ за лична идентификација:
  
Податоци за контакт
Email адреса*:
Контакт телефон*:
Адреса за контакт:
(улица и број):
Место:
Поштенски број:   
  
Податоци за вработување и износ на редовно месечно примање
Работна организација*:
Адреса на работна организација*:
Поштенски број*:
Место*:
Висина на плата*:
Телефон на работа*:
  
Aдреса за испраќање на сметки, опомени и други известувања*: (обележете една од дадените опции)
Email Домашна адреса Aдреса на работодавач
  
**Дали Вие или член на Вашето семејство е носител на јавна функција?
Да Не
Обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг
Дали сте согласни Вашите лични податоци ( име и презиме, адреса на живеалиште и е-маил адреса) да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Динерс Клуб?
Обележете една од дадените опции:
Да. Не.
Субјектот на лични податоци има право со писмено барање доставено до ФД Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје, со адреса Ул. Кеј 13 Ноември 2/2 ГТЦ Скопје, или електронски на адреса info@diners.com.mk да ја отповика дадената согласност.
  
Согласност - за прибавување на извештај од Македонско Кредитно Биро АД, Скопје
Име и Презиме*:
ЕМБГ*:
Со цел за: Издавање и користење на Динерс Клуб картичка.
Давам согласност на: Динерс Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ Скопје, ул. Кеј 13 Ноември 2/2 ГТЦ, ЕМБС 4456700 да добие извештај за фактичка состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.
Видови извештаи: 1.Основен извештај
Запознат/а сум дека:
1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци.
4. МКБ ги брише податоците по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметка.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.
* Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро ("Службен весник на РМ" бр.81/08) и законот за заштита на лични податоци ("Службен весник на РМ" бр.07/05, 103/08 и 124/10).
Согласен сум, за прибавување на извештај од Македонско Кредитно биро АД, Скопје.
Внесете ги податоците од фотографијата*; Captcha image

Refresh

* Бидејќи електронските комуникациите не го гарантираат интегритетот на испратените податоци, Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје нема да носи никаква одговорност за евентуални злоупотреби, грешки или пропусти во содржинатана пораката и нејзините прилози коишто можат да влијаат на нивната комплетност, точност, и како и на нивното навремено и целосно доставување, а кои настануваат како резултат на комуникацијата по електронски пат. Користењето на туѓи лични податоци е казниво по закон.


**Дефиниција за носител на јавна функција и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:
„Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:
а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
б) членови на парламент,
в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите,
г) членови на врховна ревизорска институција,
д) амбасадори,
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
е) други избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост и
ж) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии).
Лица поврзани со „носители на јавни функции” се:
а) блиски членови на семејството со кои носителот на јавната функција живее во семејна заедница на иста адреса и
б) лица кои се сметаат за блиски соработници:
- деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничка сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и
- лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.
За носители на јавна функција од точка а) до ж) се сметаат лицата најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.